Glenn Edvardsen (CEO)

Erik Jensen (COO)

Thomas Thue (CFO)